Pszichológiai, klinikai szakpszichológiai szakmai szupervízió

PSZICHOLÓGUS, KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS kollégák szakmai szupervíziója

  • egyéni
  • csoportos